Disclaimer

Auteursrechtelijke informatie over de inhoud van deze website

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van KOTI B.V. en de met haar verbonden vestigingen. De KOTI vestigingen hebben hun eigen identiteit. Op deze website worden de uitdrukkingen “KOTI” en “Groep” gemakshalve gebruikt om de vestigingen van KOTI in het algemeen aan te duiden.
Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt.
Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Copyright merken

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door KOTI-vestigingen. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

KOTI B.V., noch de andere vestigingen van de KOTI-Groep, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.